Aké služby poskytuje cloud computing užívateľom?

Cloud computing možno jednoducho vysvetliť ako úplne nový biznis model, pri ktorom sú disková kapacita, alebo výpočtový výkon poskytované pomocou virtualizácie. Sú poskytované formou služby cez internet, ale len po splnení určitých podmienok.

Cloud sa vyznačuje určitými hlavnými charakteristikami. Ktoré sú to?

 • Merateľnosť. Rovnako ako je to pri poskytovaní rôznych iných merateľných služieb, napríklad pri elektrine, alebo vode, tak aj cloud možno merať.
 • Elasticita, resp.škálovateľnosť. To znamená, že cloud možno prispôsobovať záťaži. Ak prichádza mnoho požiadaviek na spracovanie, tak je ponúknutý vyšší výkon. Pri menšom počte požiadaviek sa výkon odoberie.
 • Pay-as-you-go princíp. Princíp spočíva v tom, že sa platí len za spotrebované množstvo všetkých prostriedkov.

Aké služby sú vďaka cloud compuntingu poskytované užívateľom?

Ide predovšetkým o:

 • hardvérovú infraštruktúru,
 • software,
 • operačný systém,
 • iné služby.

Všetky tieto služby sa rozčleňujú na servisné modely, ktorými sú softvér ako služba, infraštruktúra ako služba a platforma ako služba. Z pohľadu implementácie však poznáme aj iné rozčlenenie a to na implementačné modely, ku ktorým patrí verejný cloud, privátny cloud, alebo kombinácia týchto dvoch modelov, hybridný cloud. Tieto modely sa označujú aj ako modely nasadenia.

 • Verejný cloud, alebo verejné mračno. Služby sú poskytované ako verejné a to predovšetkým veľkými IT firmami.
 • Privátny cloud, alebo privátne mračno. Určený pre užívateľov z privátnej skupiny.
 • Hybridné mračno. Predstavuje kombináciu predchádzajúcich dvoch mračien.
 • Poznáme ešte jeden typ, ktorým je vládne mračno, alebo government cloud, využívané pre štátne záujmy.